Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Fundusze luksemburskie

Fundusze luksemburskie

Skarbiec - pewny partner w niepewnych czasach

Fundusze luksemburskie

Luksemburg (Grousherzogdem Lëtzebuerg) jest jednym z głównych ośrodków finansowych świata. Ma tu swoją siedzibę prawie sto siedemdziesiąt banków, w tym między innymi Europejski Bank Inwestycyjny (zwany dalej "EBI"), powstały na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank Wspólnoty Europejskiej. Luksemburg ma drugi, najwyższy na świecie (po Katarze) produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Luksemburg stanowi obecnie jedną z najbardziej popularnych na świecie (i najbardziej popularną w Unii Europejskiej) jurysdykcję do tworzenie prywatnych, zamkniętych instytucji zbiorowego inwestowania.

Do instytucji takich należą w szczególności Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne (zwane dalej "SIF"). Przedsięwzięcia typu SIF mogą być wykorzystywane przy zbieraniu kapitału do sfinansowania innowacyjnych pomysłów biznesowych, które nie mogą liczyć na konwencjonalne finansowanie ze strony banków, ale również do centralnego zarządzania prywatnymi majątkami rozproszonymi pomiędzy klasami aktywów, bądź do inwestowania nadwyżek finansowych przedsiębiorców.

Według zasad prawnych właściwych dla Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych mogą działać:

  • Spółki Inwestycyjne ze zmiennym kapitałem (Société d'Investissement À Capital Variable, zwane dalej "SICAV),

  • Spółki Inwestycyjne o stałym kapitale (Société d'investissement à capital fixe, zwane dalej "SICAF"),

  • bądź Fundusze Inwestycyjne (Fond commun de placement).

Fundusze inwestycyjne typu Fond commun de placement nie posiadają osobowości prawnej i są raczej typem umowy cywilnoprawnej pomiędzy inwestorami, zarządzającymi a depozytariuszem. Natomiast SIF-y mające postać spółek o kapitale stałym bądź zmiennym (SICAV bądź SICAF) mogą przyjąć formułę klasycznych spółek prawa handlowego: akcyjnych (Société Anonyme), z ograniczoną odpowiedzialnością (Société à responsabilité limitée), komandytowych (Société en commandite par actions), bądź tzw. przedsiębiorstw społecznych (Société cooperative organisée sous la forme d’une société anonyme).

SIF działa w sposób przypominający polski fundusz inwestycyjny: jest osobą prawną, która emituje udziały / certyfikaty inwestycyjne, które nabywają potencjalni inwestorzy. Środki pozyskane od inwestorów są zarządzane w sposób określony przy emisji udziałów / certyfikatów, zaś zyski bądź straty, jakie SIF osiąga na kapitale wpływają na wycenę certyfikatów inwestycyjnych. SIF może inwestować w jakiejkolwiek mienie: nieruchomości, instrumenty finansowe, wierzytelności, waluty i in.

Z drugiej strony SIF jest zdecydowanie łatwiejszy do założenia i zarządzania niż klasyczne fundusze inwestycyjne, które oferują zbliżone możliwości inwestycyjne np. fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych.

W związku z większym stopniem elastyczności SIF-ów, dostęp do nich jest limitowany. Podstawowe ograniczenie SIF w stosunku do zwykłych funduszy inwestycyjnych polega na tym, iż SIF-y uprawnione są zbywania swoich jednostek uczestnictwa wyłącznie tzw. inwestorom kwalifikowanym (tj. inwestorom instytucjonalnym, profesjonalnym uczestnikom rynku kapitałowego) oraz inwestorom zamierzającym zainwestować co najmniej kwotę 125 tys. euro, którzy potwierdzą swoje doświadczenie w podobnych inwestycjach. W każdym wypadku chodzi tu o grono podmiotów zdolnych do dokonania samodzielnej oceny inwestycji wysokiego ryzyka.

Interpretacje podatkowe Ministra Finansów odnośnie podmiotów zarejestrowanych w Luksemburgu

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-375/11-2/AK z dnia 17 czerwca 2011 roku

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny.

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-27/11-4/AS z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa Funduszu z siedzibą w Luksemburgu.

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-205/11-4/MG z dnia 31 maja 2011 roku

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie opcji na akcje spółki z siedzibą w Luksemburgu, tj. nabycia opcji na akcje, wprowadzenia w 2010 r. modyfikacji programu oraz sprzedaży opcji na rzecz spółki z siedzibą w Luksemburgu.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012