SARL

Société à responsabilité limitée („SARL”) jest najpopularniejszą formą spółki obecnie zakładanych w Luksemburgu. SARL może być utworzona w każdym celu, zgodnym z luksemburskim prawem. Jedynie taka aktywność jak ubezpieczenia czy działalność bankowa nie może być prowadzona przez firmy działające jako SARL.

Spółka ta przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, których odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów. Przepisy prawa luksemburskiego dodatkowo chronią posiadaną przez wspólników kontrolę nad spółką. Udziały mogą być zbyte osobie spoza grona wspólników jedynie w przypadku udzielenia wcześniejszej zgody przez zgromadzenie wspólników większością co najmniej ¾ głosów. Wspólnicy nie muszą być profesjonalnymi przedsiębiorcami. Wystarczy jedynie aby byli zdolni do zarządzania aktywami. Czas trwania SARL jest nieograniczony, chyba że co innego wynika z umowy spółki. Podobnie uregulowana jest kwestia zamknięcia spółki. Śmierć wspólnika, jego zawieszenie czy upadłość nie powoduje jej likwidacji, chyba że co innego wynika z samej umowy.