Spółki w Luksemburgu

Najczęściej używanymi formami prawnymi dla spółki holdingowej w Luksemburgu są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL) i spółką akcyjną (SA).

Ogólnie rzecz biorąc, dochód spółki holdingowej w Luksemburgu podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych według stawek lokalnych. Jednak przychody uzyskane z kwalifikujących się udziałów, takich jak dochód z dywidend i zyski kapitałowe, są w pełni zwolnione z podatku w ramach zwolnienia z udziału.

W Luksemburgu zwolnienie z uczestnictwa dotyczy dywidend otrzymanych oraz zysków kapitałowych zrealizowanych w momencie zbycia przez jednostkę zależną.

Pozostałe dochody, takie jak dochód odsetkowy i biznesowy, podlegają opodatkowaniu lokalnymi stawkami podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącymi 31% od co najmniej 3,210 EUR w Luksemburgu.

Dywidendy wypłacone przez spółkę holdingową Luksemburga spółce dominującej podlegają lokalnym podatku u źródła. Stawka ustawowa wynosi 15%, ale rzeczywista stawka zależy od miejsca zamieszkania beneficjenta.

Po więcej informacji na temat spółek w Luksemburgu zapraszamy do naszej Kancelarii.