Spółki w Luksemburgu

RAIF jest funduszem inwestycyjnym nie podlegającym autoryzacji CSSF, ale jednocześnie będącym alternatywnym funduszem inwestycyjnym.

Fundusze RAIF bmogą być zakładane między innymi w formie funduszu wspólnego inwestowania nie posiadającego osobowości prawnej (fonds commun de placement – FCP), którego zasady funkcjonowania ustalane są przez zarządcę w regulaminie zarządzania, lub też w formie spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym (société d’investissement à capital variable – SICAV) działającej jako spółka akcyjna (société anonyme), z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) komandytowa (société en commandite simple), komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions), specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale) albo spółka kooperatywna działająca w formie spółki akcyjnej (société coopérative organisée sous forme de société anonyme).